Zonnepark Woudhuizermark

Zon als energiebron

Duurzame energie in Apeldoorn

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Aan een CO2 reductie van 49% in 2030 om precies te zijn. Om te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken gemeenten, provincies en waterschappen aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). De 30 regio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van 35 TWh windenergie en zonne-energie op land in 2030.

Een van de regio’s waar veel aandacht wordt besteed aan de verduurzaming van ons land is de Cleantech Regio. Binnen de Cleantech Regio wordt er samengewerkt aan een energie neutrale, afvalvrije en duurzame economie. Onder de Clean Tech regio vallen Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen en ook de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn wil substantieel sneller verduurzamen dan de landelijke trend met een CO2 vermindering van minimaal 55% in 2030. Daarvoor zijn in Apeldoorn, naast zonnepanelen op daken, windmolens op land, andere energiebronnen zoals geothermie, ook (grondgebonden) zonneparken hard nodig. Kijk op www.cleantechregio.nl voor meer informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de regio.

De gemeente Apeldoorn heeft gebieden aangewezen waar zonneparken mogelijk zijn. De gemeente stelt duidelijke voorwaarden voor initiatiefnemers van zonneparken. Bijvoorbeeld over het ontwikkelproces, hoe initiatiefnemers omgaan met de omgeving en over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Deze voorwaarden heeft de gemeente opgenomen in het Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken.

Over Zonnepark Woudhuizermark

De familie Kraaij heeft een duurzaam initiatief dat zij willen realiseren in de omgeving van Apeldoorn, namelijk een zonnepark. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 13 hectare aan de zuidoostkant van Apeldoorn, in de oksel van de autoweg N345 en de autosnelweg A50, ten westen van het bedrijventerrein de Ecofactorij. Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks ongeveer 9500 megawattuur aan stroom opleveren. Daarmee kunnen ongeveer 3200 huishoudens in Apeldoorn van groene stroom worden voorzien. Met het zonnepark wordt bovendien natuurlijke waarde toegevoegd aan het gebied. In overleg met de omgeving wordt een deel van de agrarische gronden namelijk omgevormd tot natuur. Het gebied is om een aantal redenen geschikt voor een zonnepark. Het gebied is groot, waardoor er genoeg ruimte is voor zonnepanelen en de landschappelijke inpassing daarvan. Bovendien kan het zonnepark worden aangesloten op een elektriciteitsnetwerk in de buurt. Ook ligt het gebied naast de snelweg en een bedrijventerrein waardoor het zicht op de locatie voor woningen beperkt is. De locatie valt binnen de gebieden die de gemeente Apeldoorn heeft aangewezen waarin zonnepark mogelijk zijn.

initiatiefnemers

De initiatiefnemers van dit duurzame idee zijn meneer en mevrouw Kraaij. Zij zijn agrarisch ondernemers in de omgeving van Apeldoorn. Ten zuidoosten van Apeldoorn hebben ze een aantal agrarische percelen in eigendom waar zij nu mais op verbouwen. Op die gronden willen zij graag een zonnepark realiseren.

Ventolines
Voor de ontwikkeling van het zonnepark heeft de familie Kraaij de hulp van Ventolines ingeschakeld. Ventolines is een adviseur op gebied van duurzame energieprojecten. Ze adviseren initiatiefnemers gedurende de verschillende fases van een project. Bij de ontwikkeling, contractering, bouw en assetmanagement. Ook geven ze juridisch en financieel advies. Bovendien ondersteunen ze opdrachtgevers bij omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement.

Procedure

Procedure

Op dit moment bevindt het project zich in de beginfase van de ontwikkeling. In deze fase zijn de beleidskaders al door de gemeente ontworpen en betrekt de initiatiefnemer de omgeving bij het verdere vormgeven van het plan. Na een gedegen participatieproces zal de input van de omgeving op het ontwerp en landschappelijke inpassing worden meegenomen en rondt men de ontwerpschets af. Vervolgens gaat de ontwerpschets naar de gemeente die het laat toetsen door een onafhankelijke commissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Vervolgens worden door de initiatiefnemer onderzoeken uitgevoerd op het gebied van onder andere archeologie en ecologie. Daarna dient de initiatiefnemer de ontwerp-vergunningen in bij de gemeente. Deze liggen, voorafgaand aan de besluitvorming, zes weken ter inzage. Het college neemt uiteindelijk een besluit over de definitieve omgevingsvergunning van het zonnepark. Daarna worden onder andere de juiste zonnepanelen geselecteerd, om vervolgens met de bouw te kunnen beginnen. De bouw zal naar verwachting medio 2022 van start gaan. Gedurende de gehele procedure zullen de initiatiefnemers in contact blijven met de omgeving en belanghebbenden en kunnen zij terecht bij Ventolines (namens de initiatiefnemers) voor vragen, overleg of opmerkingen.

participatie & communicatie

Participatie & communicatie

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het zonnepark ook voor de omgeving van betekenis kan zijn. Daarom is er een participatieproces ingericht waarbij de initiatiefnemers de omgeving al in een vroeg stadium mee laten denken bij de totstandkoming van het plan. De omgeving kan bijvoorbeeld meedenken over de inrichting van het zonnepark. En over de financiële participatiemogelijkheden. Op 22 september 2020 is er een digitale inloopavond georganiseerd waar mensen ideeën konden aandragen. Bovendien is er in oktober een ontwerpatelier waar mensen de kans krijgen om mee te denken over het ontwerp van het plan gezamenlijk met een landschapsarchitect. Ook willen de initiatiefnemers met een enquête wensen uit de omgeving ophalen. Daarnaast hebben er al diverse gesprekken met stakeholders (buurtvereniging, omwonenden en nabijgelegen bedrijven) plaatsgevonden. De omgeving wordt bovendien op de hoogte gehouden met brieven, nieuwsbrieven en via deze website.

Financiële participatie

Naast procesparticipatie richten de initiatiefnemers ook een financieel participatieproces in. Op die manier kunnen omwonenden, lokale bedrijven of andere belanghebbenden mogelijk financieel profiteren van het duurzame energieproject in hun omgeving of lokaal opgewekte, duurzame stroom afnemen van het zonnepark. Tijdens de eerste activiteiten met de omgeving zal er gepolst worden wat de interesse is ten aanzien van de verschillende financiële participatiemogelijkheden. Die input wordt gebruikt bij de inrichting van het proces. De vormen van financiële participatie die bij dit zonnepark onderzocht zullen worden zijn:

Contact

Mocht u vragen hebben staan wij altijd open voor een gesprek.

info@zonneparkwoudhuizermark.nl